Projektový manažer v době transformace

Kniha obsahuje 120 stran plných rad a doporučení sepsaných na základě 40 let praxe v projektovém a posléze i programovém řízení.

Změna se stává neodmyslitelnou součástí našeho života. V měnícím se prostředí je pro úspěch klíčovou dovedností schopnost přizpůsobit se. Tato dynamika se projevuje i v projektovém řízení, kde se tradiční metodiky mění k flexibilnějším přístupům. Aby projektový manažer v tomto prostředí uspěl, musí být schopen se přizpůsobit změnám a využít je ve svůj prospěch.

Nabízíme Vám knihu – průvodce moderními strategiemi projektového řízení, která obsahuje poznatky a zkušenosti z reálného světa i praktická doporučení pro orientaci ve stále se vyvíjejícím prostředí projektového řízení. Je určena odborníkům kteří se chtějí efektivně přizpůsobit měnícím se požadavkům kladeným na tuto profesi.

Zkušení projektoví manažeři hledají víc než jen soubor pravidel a postupů; touží po pochopení výzev a příležitostí v jejich oboru. Tato kniha se snaží poskytnout podrobný náhled do některých spletitostí spojených s řízením projektů a díky zvolené formě představuje i takové postřehy a perspektivy, které překračují hranice tradičních metodologií. Nejde o obsáhlé a systematické vysvětlení, ale o sbírku esejů, které zkoumají konkrétní témata klíčová pro současný vývoj v projektovém řízení. Tato kniha je určena zkušeným projektovým manažerům, kteří chtějí vědět, jak současné změny ovlivní jejich práci i požadavky na jejich profesi. Zkoumá měnící se obor projektového řízení a upozorňuje na dovednosti a znalosti, které jsou pro dnešní odborníky nezbytné, spolu se souvisejícími výzvami a příležitostmi.

Kniha je k dispozici v různých formátech.

Recenze zasvěcených čtenářů

Žijeme v době demokratizace přístupu k informacím. Klíčovým byl vynález internetu, když umožnil komukoli sdílet své názory na cokoli – nejprve formou textu, následně i formou audio-vizuální. Neméně důležitý je fenomén self-publishingu. Pokud si vybereme kvalitní zdroj, můžeme najít přínosný a podnětný obsah, který doplňuje a překonává i tradiční učebnice projektového řízení. A právě tato kniha do této kategorie patří. Autorův čtyřicetiletý nadhled z praxe je vzácný a jeho kniha je plná konkrétních příkladů, které text vhodně oživují. Celý text je snadno srozumitelný a čtivý. Cílem autora je popsat změny v projektovém řízení, kde trendem je posun ke kolaborativnímu prostředí a reflektování vzdálených a virtuálních týmů. Kniha je srovnatelná s kvalitními zahraničními publikacemi a je vhodná i pro zkušené projektové manažery. Výstižně popisuje posun paradigmatu k socializaci a díky preciznímu a srozumitelnému popisu trendů vyvozuje, na co se má současný projektový manažer konkrétně zaměřit. Autor vhodně upozorňuje na možná rizika hybridního přístupu k řízení projektů a předkládá konkrétní postupy pro posilování neformální autority projektových manažerů. Zdůrazňuje nutnost osobní integrity a doporučuje konkrétní metody sebehodnocení jako pomůcku k rozvoji. Zmiňuje mentoring jako oboustranně obohacující se vztah a osvětluje rozdíl mezi formálním a neformálním řídicím výborem. Kniha připomíná řadu důležitých konceptů a pojmů. Autor ozřejmuje důležitost efektivní komunikace výstupů projektu všem podílníkům, včetně nutnosti sdíleného porozumění, které udržuje odpovídající informovanost. Popisuje různorodost projektových týmů během životního cyklu projektu a uvádí konkrétní příklady vyjednávání pro praxi, zdůrazňuje nutnost užití pozitivních výroků a doporučuje naladit se na osobní motivaci protistrany. Kniha dále obsahuje šablony pro kick-off meeting, planning meeting, plán projektu, audit a plán přechodu do provozu. Tato kniha je cenným přínosem pro všechny, kteří se zajímají o projektové řízení, ať už jsou to studenti, začínající projektoví manažeři, nebo zkušení profesionálové. Díky svému praktickému zaměření a srozumitelnému stylu osloví široké spektrum čtenářů a stane se jim užitečným průvodcem v dynamickém světě projektového řízení.

Zdeněk Švécar, PgMP, PMP PMI CZ, Viceprezident pro lokální aktivity

Autor vo svojej knihe šikovne využil svoje poznatky z riadenia programov, ktoré sú vďaka štandardne zabudovaným nástrojom change managementu dnešnému projektovému agilnému svetu omnoho bližšie než klasické projektové postupy. Pochopil a na mnohých ilustratívnych príkladoch vystihol, že snáď najväčšia výzva, pred ktorou projektový manažér dnes stojí, je nebývalá dynamika a polyvaletnosť prostredia, v ktorom sa projekty riadia. A tak sa musí tejto situácii nevyhnutne prispôsobiť, čím automaticky vyvstáva otázka, aká vlastne je či bude rola projektového manažéra. Kniha nepojednáva len o všeobecnom posune k agilite ale predostiera širší mentálny posun ku živelnému no kolaboratívnemu prostrediu s potrebou neustále kolektívne posudzovať rôzne perspektívy a scenáre. Tento prerod od mentálnych síl a zatuchnutej rigidity prináša nebývalý organizačný kultúrny prevrat i premenu pozície PM, pričom však základné projektové nástroje ako plánovanie a WBS zostávajú stále rovnako dôležité. Podľa autora sa z projekťáka musí stať inšpiratívna osobnosť, ktorá povzbudzuje organizáciu k viacstupňovej flexibilite a experimentovaniu ako základným nástrojom na riadenie rizík a využívanie príležitostí. Práve hodnota plošnej spolupráce a sila kolektívu vedená schopným lídrom predstavujú v dnešnom svete odrazový mostík k úspechu – doposiaľ zaužívaný dohľad nad projektmi tak ustupuje líderstvu založenom na službe komunite. PM sa preto nevyhnutne musí dobre orientovať v rôznych metodikách a dokázať zvoliť najvhodnejšie postupy za danej situácie – práve v tom tkvie cele kúzlo riadenia. Akurát, že PM rieši to, čo ostatní riešiť nechcú alebo nemôžu, čo je nepríjemné či náročné…a len málokedy má na to aj zodpovedajúce formálne postavenie a plný súhlas dotknutých strán. Posun od obyčajnej výmeny plánov a dokumentov k proaktívnemu zapojeniu zúčastnených a vysokej výkonnosti ako aj preberanie niektorých zodpovedností vlastníka projektu vyžadujú čoraz širšie, silnejšie a častejšie interakcie, čo kladie mimoriadne nároky na komunikáciu. PM musí skrátka oplývať naozaj výnimočnými sociálnymi zručnosťami – kvôli home officu a distribuovaným tímom je komunikácia často vlastne jediným nástrojom, ktorý má vôbec k dispozícii. Dielo prestavuje vskutku výstižnú syntézu aktuálnych výziev role projektového manažéra.

Daniel Podolský, PMP, PMI-ACP PMI SK, Viceprezident Pre Profesionálny Rozvoj